Σήμερα 25/3  αξίζει να θυμηθούμε ότιο  ετήσιος  εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ως εθνικής εορτής  καθιερώθηκε το 1838  μετά από εισήγηση του Γεώργιου Γλαράκη , γραμματέα (υπουργού)  εκκλησιαστικών και δημοσίου εκπαιδεύσεως  τη χρονιά εκείνη (βλ.ιστορία σχολείου.... 

στην ιστοσελίδα του σχολείου)

Η πρώτη εγκύκλιος για την Εθνική Εορτή

Δύο μέρες μετά την έκδοση του διατάγματος εκδόθηκε από την Γραμματεία της Επικρατείας εγκύκλιος που κοινοποιούσε το διάταγμα στην Περιφερειακή Διοίκηση και έδινε οδηγίες για τον λαμπρό εορτασμό της μεγάλης ιστορικής ημέρας...σε όλη την Ελλάδα.

Η εγκύκλιος, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΦΗΜΗ (φύλλο 106) στις 19 Μαρτίου του 1838 έχει ως εξής:

«Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας. Προς τας Διοικητικός αρχάς του Κράτους.

Η Α. Μ. ο Σ. ημών Βασιλεύς, λαβών υπ' όψιν, ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου, λαμπρά καθ' εαυτήν εις πάντα Έλληνα δια την εν αυτή τελουμένην εορτήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι προσέτι λαμπρά και χαρμόσυνος, δια την κατ' αυτήν ταύτην την ημέραν έναρξιν του υπέρ της Ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους, ηυδόκησεν δια Β. Διατάγματος εκδοθέντος την 15ην του παρόντος μηνός υπ. αρ. 980, να καθιερώση την ημέραν ταύτην εις το διηνεκές ως ημέραν ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ.

Τούτο γνωοτοποιούντες εις υμάς δια της παρούσης, σας προσκαλούμε, κύριε Διοικητά, συνεννοούμενοι με την Επιτόπιον Εκκλησιαστικήν Αρχήν, να κάμετε γνωστήν εις τους υπό την ημετέραν Διοίκησιν διατελούντες λαούς την Υ. (=Υψηλοτάτην) ταύτην της Α. Μ. απόφασιν, πανηγυρίζοντες λαμπρώς την Εορτήν ταύτην, προσεγγίζουσαν ήδη κατά το ενεστώς έτος και μέλλουσαν να τελήται ενιαυσίως εις το διηνεκές».

    Εν Αθήναις

    τη 17 Μαρτίου 1838 Ο Γραμματεύς Γ. Γλαράκης

----------------------------------

Σύντομο βιογραφικό: 

Ο Γεώργιος Γλαράκης (1789-1855) γεννήθηκε στη Xίο. Ήταν Έλληνας λόγιος, γιατρός, φιλόσοφος και πολιτικός... γιος ιερέα. Σπούδασε ιατρική στη Γοττίγγη και τη Bιέννη. Aναμίχθηκε στον Aγώνα, ήταν συνεργάτης στο Ρωσικό κόμμα με τον Θ. Κολοκοτρώνη, διετέλεσε πληρεξούσιος σε τρείς Eθνοσυνελεύσεις και υπουργός Nαυτικών, Eξωτερικών, Eσωτερικών και Παιδείας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Διετέλεσε Νομάρχης Aχαΐας και Ήλιδας με έδρα την Πάτρα (1832-1836) και Γραμματέας της Επικρατείας (υπουργός) επί των Εκκλησιαστικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικών (1837-1838). Είναι ο εισηγητής του ετήσιου Εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που για πρώτη φορά γιορτάστηκε στη Ελλάδα στις 25/3/1838

 

 

 

Επισκέπτες του ιστοχώρου μας:

2.png3.png2.png3.png6.png6.png
Μέσα στην ημέρα:18
Μέσα στο μήνα:611
Συνολικά:232366